Frequently Asked Questions

Vragen

 

Antwoorden

 

Waar vind ik het centrumreglement van Qrios?

Het centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Je kan het Qrios centrumreglement 2018 - 2019 hier lezen en/of downloaden.

Terug naar de vragen...

 

Welke is de minimumleeftijd voor inschrijvingen in het volwassenenonderwijs?

Wil je een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs volgen, dan moet je 16 jaar of ouder zijn. Als je ten minste twee jaar secundair onderwijs gevolgd hebt, kan je ook al op de leeftijd van vijftien jaar toegelaten worden. Voorkennis is niet vereist.
 
Wil je de opleiding  Aanvullende Algemene Vorming volgen, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. Voorkennis is niet vereist. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
 
Vanaf 18 jaar moet je bij inschrijving ook bewijzen dat je over de Belgische nationaliteit beschikt of voldoet aan de bepalingen van wettig verblijf. Dit doe je door je rijksregisternummer voor te leggen. Indien je niet beschikt over een rijksregisternummer moet je een document van wettig verblijf kunnen tonen.
 

Terug naar de vragen...

 

Kan ik vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,00 per lesuur

Je kan een volledige vrijstelling krijgen op basis van onderstaande attesten. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

een attest van het OCMW

 • voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld),
 • voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening,
 • voor asielzoekers die materiële hulp genieten,
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën.

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden.

een attest van de VDAB

 • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
 • voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters).

Je kan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Je moet wel ingeschreven zijn bij de VDAB. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in “Mijn loopbaan”, als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link “Aanvraag CVO-attest”’ op de startpagina van “Mijn loopbaan”. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

een attest van de directeur van een strafinrichting

 • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

In het studiegebied Nederlands Tweede Taal zijn de cursussen NT2 gratis voor:

 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren;
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest behaald hebben. Dit geldt enkel voor richtgraad 1 en 2.
 • cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1.1.

In het studiegebied bijzondere educatieve noden:

 • voor cursisten ingeschreven in de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

In het studiegebied algemene vorming:

 • voor cursisten ingeschreven in een opleiding van dit studiegebied.

gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,60 per lesuur

voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,30 per lesuur

als je één van volgende attesten kunt voorleggen:

een attest van de VDAB

 • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk;
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie.

Je kan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Je moet wel ingeschreven zijn bij de VDAB. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in “Mijn loopbaan”, als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link “Aanvraag CVO-attest”’ op de startpagina van “Mijn loopbaan”. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

een attest voor mindervalide personen (66%)

 • voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
 • voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn;
 • voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder;
 • voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid zeven punten of meer bedraagt;
 • voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld.

Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar).

Cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar.

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

 • een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de opgesomde categorieën.
 • een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is.

Terug naar de vragen...

 

Heb ik recht op kinderbijslag?

Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor verscheidene modules voor een bepaalde duur in te schrijven.

Dit betekent:

 • voor het secundair volwassenenonderwijs per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen;
 • voor het hoger beroepsonderwijs per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen.

Meer info over kinderbijslag kan je hier vinden.

Terug naar de vragen...

 

Wat is Vlaams opleidingsverlof (VOV)?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies (kredieturen) te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald. Vlaams opleidingsverlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het betaald educatief verlof te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt. Goed om te weten:

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar betaald educatief verlof voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Wie zijn aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je betaald educatief verlof neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.
 • De werknemer die zich inschrijft voor een opleiding die hij eerder reeds met vrucht heeft beëindigd, kan hiervoor geen aanspraak meer maken op betaald educatief verlof.

Alle informatie over Vlaams opleidingsverlof vind je op de website van de overheid.

Terug naar de vragen...

 

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Qrios is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels gewest en je hebt geen diploma hogere studies (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid) betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB.

Je kan per kalenderjaar maximaal voor € 250 aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen.

Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de betaling afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag teruggestort.

De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden!

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques. Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren.

Alle informatie over opleidingscheques vind je op de website van de VDAB.

Terug naar de vragen...

 

Welke premies bestaan er?

KMO-portefeuille

De opleidingen van Qrios komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor KMO’s met een vestiging in het Vlaamse Gewest. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Vzw’s vallen niet onder de definitie en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille. Een subsidieaanvraag voor een opleiding moet ten laatste 14 dagen na de eerste les ingediend zijn via de webapplicatie van de kmo-portefeuille. Alle informatie i.v.m. de voorwaarden en de aanvraag vind je op de website KMO-portefeuille.

Premies van sectorfondsen

Een sectorfonds is een fonds dat tot doel heeft het belang van een bedrijfstak te behartigen. Elke sector stemt overeen met één of meer paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en). Een aantal sectorfondsen geven premies, betalen verplaatsingskosten of vergoeden de kosten voor de opleiding. Meer informatie vind je hier.

Premies Horeca

Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. De voorwaarden staan hier vermeld.

Terug naar de vragen...

 

Kan ik een cursus annuleren?

Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan eventueel de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • het reeds betaalde bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert;
 • het reeds betaalde bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de verplichte toelatingsproef of geen toestemming krijgt van een officiële instantie;
 • enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
 • 2 weken na de start van de opleiding wordt niets meer terugbetaald;
 • kosten (bv. niet-terugzendbare of zichtbaar gebruikte boeken en/of cursussen) die ook door het CVO niet meer terugvorderbaar zijn, worden nooit terugbetaald.

 Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd of verzet wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.

Terug naar de vragen...

 

Wat is Tweedekansonderwijs?

Tweedekansonderwijs is jouw kans op succes. Kiezen om opnieuw te gaan studeren is een grote stap en Qrios wil je graag begeleiden op weg naar een mooie toekomst.

Je wil je diploma secundair onderwijs halen?

Het Tweedekansonderwijs bestaat uit twee onderdelen: een beroepsgerichte diplomeerbare opleiding en Aanvullende Algemene Vorming. Om je diploma secundair onderwijs te behalen, moet je beide opleidingen met succes doorlopen.

De duur van de opleiding varieert van 1 tot 3 schooljaren. Dit is afhankelijk van je voorkennis, je persoonlijke mogelijkheden en de gekozen opleiding. Alle cursussen worden modulair georganiseerd zodat je een eigen leertraject kunt uitstippelen, afgestemd op je eigen situatie en behoeften.

Je vindt hier de informatiebrochure van de overheid.

Wie mag les volgen in het Tweedekansonderwijs?

Om deel te nemen aan een opleiding Aanvullende Algemene Vorming, moet je

 • 18 jaar of ouder zijn op het moment dat je je inschrijft;
 • of in je eerste semester ten laatste op 31 december 18 jaar worden.

Voor het volgen van de beroepsgerichte opleiding moet je

 • 16 jaar zijn;
 • of 16 jaar worden in het semester waarin je je inschrijft.

In sommige gevallen kan je studieduurverkorting of vrijstellingen aanvragen. Je brengt daarvoor alle eerder behaalde certificaten en rapporten mee naar je intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of je vrijstellingen kan krijgen en wordt gezocht naar een traject dat bij jou past.

Wat kost het Tweedekansonderwijs?

 • De modules van de Aanvullende Algemene Vorming zijn gratis. Voor handboeken en/of cursusmateriaal betaal je een kleine bijdrage.
 • Voor de beroepsgerichte opleidingen betaal je 1,50 euro per lestijd. Als je je diploma secundair onderwijs behaalt, krijg je dit bedrag volledig terugbetaald. Er zijn ook nog andere kortingsmogelijkheden. Vraag ernaar tijdens je intakegesprek in één van onze campussen.

Tweedekansonderwijs in Qrios

Qrios biedt de opleiding Aanvullende Algemene Vorming in volgende campussen aan: VSPW Hasselt, VLL Genk, de helix Maasmechelen en viio Tongeren. Voor je beroepsgerichte opleiding kan je in elke Qrioscampus terecht.

Je kan ook je Aanvullende Algemene Vorming in de ene Qrioscampus combineren met je beroepsgerichte opleiding in een andere Qrioscampus.

Meer informatie over het Tweedekansonderwijs in Qrios vind je hier.

Terug naar de vragen...

 

Wat is Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)?

HBO5 is hoger onderwijs. Het niveau van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs bereiden voor op de arbeidsmarkt of op verdere doorstroom binnen het hoger onderwijs.

Doorstroomschema:

Hogeronderwijs:

8. Doctor
7. Master
6. Bachelor
5. HBO5

Secundair- & Basisonderwijs:

4. Secundair
3. BSO 3°graad
2. Basiseducatie
1. Basisonderwijs

Waarom kiezen voor HBO5?

HBO5-opleidingen:

 • zijn sterk praktijkgericht;
 • reiken je de vereiste kwalificaties voor de arbeidsmarkt aan;
 • zijn flexibel en laten je toe een eigen studietraject te ontwikkelen;
 • gaan door in dag-, avond- of weekendonderwijs;
 • geven je de mogelijkheid om via een aangepast traject verder te studeren in een professionele bachelor;
 • geven heroriënteerders een nieuwe kans op succesvolle studies;
 • kunnen je beroepscarrière een nieuwe wending geven;
 • zijn laagdrempelig met een nauw contact tussen cursisten en lectoren.

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, behaal je een erkend diploma van gegradueerde.

HBO5 en UCLL

De HBO5-opleidingen van Qrios maken deel uit van het samenwerkingsverband van UCLL. Dankzij dit partnerschap tussen Qrios en UCLL kan je als student genieten van de kleinschaligheid van een CVO en de uitstraling van een hogeschool. Meer kansen op succes in onderwijs en arbeidsmarkt - Qrios gaat ervoor.

Terug naar de vragen...

 

Wat betekenen de richtgraden bij de moderne vreemde talen?

De richtgraden (1 tot 4) bij de moderne vreemde talen verwijzen naar de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen (ERK). Elke module telt 120 lesuren.

De verdeling over de richtgraden is voor de vreemde talen als volgt:

Standaardtraject Grieks, Pools, Russisch, Turks Arabisch, Chinees, Japans
richtgraad 1 240 lesuren richtgraad 1 360 lesuren richtgraad 1 480 lesuren
richtgraad 2 480 lesuren richtgraad 2 480 lesuren richtgraad 2 480 lesuren
richtgraad 3 240 lesuren        
richtgraad 4 240 lesuren        

 

 

Standaardtraject - MODERNE VREEMDE TALEN
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
A2 Waystage Niveau 1.2 120
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 120
Niveau 2.2 120
Niveau 2.3 120
Niveau 2.4 120
Gevorderde kennis B2 Vantage Richtgraad 3 Niveau 3.1 120
Niveau 3.2 120
C1 Effectiveness Richtgraad 4 Niveau 4.1 120
Niveau 4.2 120
TRAJECT - ARABISCH, CHINEES, JAPANS
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough 1 Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
Breakthrough 2 Niveau 1.2 120
A2 Waystage 1 Niveau 1.3 120
Waystage 2 Niveau 1.4 120
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 120
Niveau 2.2 120
Niveau 2.3 120
Niveau 2.4 120
TRAJECT - GRIEKS, POOLS, RUSSISCH, TURKS
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough 1 Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
Niveau 1.2 120
A2 Waystage 1 Niveau 1.3 120
Waystage 2
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 120
Niveau 2.2 120
Niveau 2.3 120
Niveau 2.4 120

Terug naar de vragen...

 

Privacybeleid

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

VZW Qrios is de beheerder van de website Qrios.be. Bijgevolg is de VZW Qrios de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door Qrios.be verwerkt worden.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.
Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om Qrios.be te laten functioneren;

 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van Qrios.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie, inschrijvingen of je verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel:

de vlotte behandeling van jouw vraag of reactie

Persoonsgegevens:

Naam, e-mailadres en Telefoon/GSM

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

Via het invullen van ons contactformulier

Categorie ontvangers:

VZW Qrios

               

Doel:

de vlotte behandeling van jouw inschrijving

Persoonsgegevens:

Naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats, geboorteland, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, straat, huisnummer gemeente, land, e-mailadres, telefoon/GSM, sociaal statuut, opleidingsniveau en educatief verlof.

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

Via het invullen van ons contactformulier

Categorie ontvangers:

VZW Qrios

 

Ons cookiebeleid

Qrios.be  maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

 • cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;
 • cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: Google Analytics en Facebook-pixel

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor dan een mail naar: Privacy@Qrios.be.

Terug naar de vragen...

 

Wat betekenen de richtgraden bij Nederlands voor anderstaligen (NT2)?

De richtgraden (1 tot 4) bij de talen verwijzen naar de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen (ERK).

Je dient voor Nederlands voor anderstaligen richtgraad 1 in zijn geheel te doorlopen; vanaf richtgraad 2 kan je kiezen voor drie verschillende trajecten: mondeling (M), schriftelijk (S) of gecombineerd (mondeling én schriftelijk).

Standaardtraject - Nederlands voor anderstaligen
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
A2 Waystage Niveau 1.2 S 60 M 60
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 S 60 M 60
Niveau 2.2 S 60 M 60
Niveau 2.3 S 60 M 60
Niveau 2.4 S 60 M 60
Gevorderde kennis B2 Vantage Richtgraad 3 Niveau 3.1 M 120
Niveau 3.2 S 120
C1 Effectiveness Richtgraad 4 Niveau 4.1 M 120
Niveau 4.2 S 120

Terug naar de vragen...

 

Wat zijn vrijstellingsproeven?

Heb je al voorkennis van één of meerdere modules, maar kan je dit niet bewijzen met een attest?

Leg dan een niveautest of vrijstellingsproef af.

Taalopleidingen

Voor de taalopleidingen testen we via een niveautest je kennis van de taal en verwijzen we je door naar het juiste niveau.

Je kan vrijblijvend je taalniveau testen via deze link. Het resultaat van deze test is slechts een indicatie, enkel het resultaat van de niveautest van de campus is bindend.

Je kan je taalniveau testen op de opendeurdagen of infomomenten van de campus. Indien dat niet lukt voor jou, kan je altijd een afspraak maken via één van onze secretariaten. 

Andere opleidingen

Voor alle andere opleidingen kan je - mits de nodige voorkennis - intappen in een hoger niveau. Een vrijstellingsproef is dan noodzakelijk. Je verneemt er meer over in onze secretariaten.

Tweedekansonderwijs

Voor de meeste modules van Aanvullende Algemene Vorming kan je vrijstellingen bekomen. Deze vrijstellingen zijn mogelijk op basis van 

 • de beroepsopleiding die je volgt; 
 • je vooropleiding; 
 • deelname aan vrijstellingsproeven; 
 • elders verworven competenties.

Hier vind je alle informatie over het Tweedekansonderwijs. 

Terug naar de vragen...