Polyvalent verkoper via duaal leren

Qrios Maasmechelen

 

Antwoorden

 

Wat is het ESF?

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

De Europese Unie zet zich in om meer en betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de strategie Europa 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Gezien de huidige economische context, wordt dit een nog grotere uitdaging. Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis - in het bijzonder de toename van werkloosheid en armoede.

Terug naar de vragen...

 

Prioriteiten stellen door de EU landen

De Europese Commissie en de EU-landen bepalen samen de prioriteiten van het ESF en hoe het zijn middelen besteedt. Eén prioriteit is het stimuleren van het aanpassingsvermogen van werknemers dankzij nieuwe vaardigheden, en van bedrijven dankzij nieuwe werkwijzen. Andere projecten richten zich op een betere toegang tot werk, door jongeren te helpen bij de overgang van school naar werk of door laag opgeleide werkzoekenden bij te scholen om zo hun arbeidskansen te verbeteren. Inderdaad, beroepsopleidingen en mogelijkheden tot een leven lang leren om mensen nieuwe vaardigheden te bieden, zijn een groot deel van veel ESF-projecten. 

Een andere prioriteit wil mensen uit kansarme groepen helpen om werk te vinden. Dit is een onderdeel van het verbeteren van de 'sociale integratie' en toont aan hoe belangrijk de rol van werkgelegenheid is voor de integratie van mensen in de samenleving en het dagelijks leven. De financiële crisis heeft geleid tot een verdubbeling van de inspanningen om mensen aan het werk te houden of om ze, als ze hun baan verliezen, zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Terug naar de vragen...

 

ESF legt het accent op de mensen

Het ESF is geen arbeidsbureau – het adverteert niet met vacatures. Daarentegen financiert het tienduizenden lokale, regionale en nationale werk gerelateerde projecten in heel Europa: van kleine projecten gerund door buurtverenigingen die plaatselijke mensen met een handicap aan gepast werk helpen tot landelijke projecten die beroepsopleiding voor de hele bevolking bevorderen.

Er bestaat enorme verscheidenheid in aard, omvang en doelen van ESF-projecten en ze zijn gericht op een brede waaier van doelgroepen. Er zijn projecten die zich richten op onderwijsstelsels, onderwijzers en schoolkinderen, op jonge en oudere werkzoekenden en op potentiële ondernemers met verschillende achtergronden. Bij het ESF ligt het accent op de mensen.

Terug naar de vragen...

 

ESF Vlaanderen 2014-2020

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering op 19 december 2014 het operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Dit programma ondersteunt initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen versterken. In totaal wordt de komende jaren 1 miljard euro geïnvesteerd.

Het ESF-programma legt de prioriteiten vast voor de besteding van 1 miljard euro. 600 miljoen euro komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen euro uit de Europese begroting. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "We hebben een uitgebalanceerd investeringsprogramma opgesteld dat de steun heeft van de Europese Commissie. Het programma legt de juiste focus op het creëren van de best mogelijke kansen voor mensen in hun zoektocht naar werk, met speciale aandacht voor jongeren en de meest behoeftigen."

Het programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren maar ook innovatie en transnationale samenwerking. Het bevat gerichte acties voor meer ondernemerschap, de bevordering van de uitstroom uit de sociale economie, de integratie en inclusie van laaggeschoolde jongeren en Roma.

Globaal gezien zal het Vlaamse operationeel programma 250.000 mensen helpen om een job te vinden of te behouden, een bedrijf op te starten of opleiding te volgen.

De prioriteiten van het programma

Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren.  60% van de middelen zijn hiervoor bestemd en passen in het Vlaamse loopbaanbeleid dat mikt op een meer effectieve arbeidsmarkt.  In het bijzonder zullen ESF-projecten in Vlaanderen focussen op belangrijke overgangsmomenten in loopbanen, zoals de overgang van school naar werk, van werkloosheid naar werk, van werk naar ander werk.

20% van de middelen is gericht op het ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden van armoede. De focus ligt op trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken krijgen in het programma speciale aandacht: ESF-projecten helpen bedrijven om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers.

Het Europees Sociaal Fonds wil tot slot blijvend inzetten op transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie of het stimuleren van vernieuwing van de dienstverlening op de arbeidsmarkt.

Duaal leren in het volwassenenonderwijs

ESF wil proefprojecten financieren die verkennend werken rond de mogelijkheden en de modaliteiten van duaal leren in het hoger onderwijs, inclusief de graduaatsopleidingen, en het volwassenenonderwijs. De bestaande kaders en de ervaringen van het huidige implementatieproces van duaal leren in het secundair onderwijs kunnen hierbij als inspiratiebron dienen. De projecten bouwen voort op de ervaringen en praktijken in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

De projecten omvatten telkens een voorbereidende fase van 6 maanden en een uitvoeringsfase in het schooljaar 2019-2020 waar er met studenten en cursisten een duaal traject wordt doorlopen.

Terug naar de vragen...

 

Opzet van het project in Qrios

Qrios diende een projectvoorstel in bij ESF met volgende motivatie: 

Qrios wil Duaal leren structureel verankeren in alle beroepsgerichte opleidingen van het Tweedekansonderwijs. Tegelijkertijd wil Qrios kwetsbare cursistengroepen kansen op succesvol leren op weg naar werk aanreiken via een laagdrempelige ervaringsgerichte en praktijkgerichte opleiding. 

Het project heeft als ambitie om vanuit een proefproject in de opleiding polyvalent verkoper duaal leren structureel te verankeren in de beroepsgerichte opleidingen in het volwassenenonderwijs. De ervaringen uit dit project moeten leiden tot een kennistransfer naar andere opleidingen.

Het project stoelt op sterke en brede relevante partners: andere opleidingsinstellingen met UCLL als hogeschool, een secundaire school (WICO Campus Sint-Maria in Pelt), een ander CVO (LBC in Berchem), het werkveld met Unizo, de retailsector en enkele intermediairen met ervaring met inclusie als Arktos en RiseSmart. Verder zijn ook Syntra Limburg en de VDAB aan boord.

De expliciete ambitie om duaal nadien breder in te bedden in het centrum, en de samenwerkingen met andere aanbieders werkplekleren of duaal leren maakt de kans om brede inbedding groter. Zo wordt er geleerd van elkaar. Het project zelf legt de focus op duaal leren in het volwassenenonderwijs, maar werkt samen met aanbieders binnen secundair onderwijs, hoger onderwijs. Het merendeel van de partners zijn niet sectorgebonden, want een bredere inbedding op termijn kan faciliteren.

Klik hier voor de brochure van het ESF-project 'Polyvalent verkoper in duaal leren' in campus de helix in Maasmechelen.

Terug naar de vragen...

 

Hoe groot is de financiële steun van ESF?

Qrios ontvangt een totaal bedrag van € 149.042,20 

Totaal financiering

149.042,21

ESF

59.616,88

Vlaams cofinancieringsfonds

44.712,66

Andere publieke cofinancieringsbronnen[1]

44.712,66

 


[1] Middelen van het Departement Onderwijs via leraarsuren Qrios.

Terug naar de vragen...

 

Wat doet Qrios met dat geld?

Voor dit proefproject werkt Qrios samen met verschillende partners. 

Substantiële partners

Voor PMO (UNIZO), RiseSmart (Randstad) en Arktos gaat het over een substantiële samenwerking met een specifiek takenpakket. Met deze partners sloot Qrios een partnerschapsovereenkomst af. 

Organisatie

Aantal uren

Takenpakket

PMO

610

begeleiding van cursisten en mentoren op de werkvloer

RiseSmart

800

begeleiding van cursisten en mentoren op de werkvloer

Arktos

600

socio-emotionele begeleiding van cursisten


Adviserende partners

Gezien hun specifieke expertise zal Qrios tevens samenwerken met:

-          Syntra omwille van hun ervaringen met Duaal leren;
-          UCLL om te komen tot een coherente, valide visie op competentiegericht evalueren in het Duaal onderwijs;
-          Werkwinkel Genk (incl. Maasmechelen, Beringen, Tongeren): omwille van promotie en toeleiding van potentiële cursisten;
-          Gemeente Maasmechelen: omwille van promotie en toeleiding van potentiële cursisten;
-          CVO LBC Berchem: omwille van hun expertise met de opleiding polyvalent verkoper in gecombineerd onderwijs;
-          VDAB: omwille van toeleiding van potentiële cursisten;
-          Retailsector Maasmechelen: omwille van de werkplekken.

Terug naar de vragen...

 

Eindrapport van ESF en Qrios

Het project heeft als eindproduct een rapport met (beleids)aanbevelingen waarin op één of meerdere deelaspecten van duaal leren in het hoger of het volwassenenonderwijs antwoorden worden geformuleerd over de invulling er van.

In het eindrapport wordt teruggeblikt op de projectverloop, worden de belangrijkste resultaten beschreven en wordt een overzicht gemaakt van de (beleids)aanbevelingen voor de implementatie van duaal leren in het hoger of volwassenenonderwijs. In het eindrapport wordt een evaluatie opgenomen van het gevoerde project aan de hand van een bevraging van de betrokken actoren (inclusief de studenten en cursisten).

Terug naar de vragen...

-->