Corona update

Klik hier voor een aantal veelgestelde vragen ivm Corona.

Mededeling voor alle cursisten van Qrios

UPDATE 23/05/2020

Ongetwijfeld hebben jullie via de media vernomen dat de GEES een exit-scenario hebben uitgewerkt voor de verschillende onderwijsniveaus. In het kader hiervan werden voor het volwassenenonderwijs vorige week de krijtlijnen goedgekeurd. Als centrum hebben we binnen deze krijtlijnen de vereiste maatregelen geconcretiseerd en kunnen we je volgende acties meedelen tot het einde van het schooljaar:

FASE 1: vanaf 25 mei

 • Onze secretariaten zullen beperkt heropenen. Concreet betekent dit dat je op afspraak een secretariaat kan bezoeken voor zaken die niet online kunnen geregeld worden, bijvoorbeeld het afhalen van lesmateriaal.
 • Cursisten van het tweedekansonderwijs kunnen op school uitgenodigd worden voor een één-op-één remediëring. Communicatie hierover verloopt via de leerkracht of trajectbegeleider.

FASE 2: vanaf 2 juni

 • De overheid laat enkel de heropstart van fysieke lessen op school toe voor afstuderende cursisten van een beperkt aantal praktijkopleidingen met een perspectief op werk of verder studeren. Concreet voor Qrios handelt het om volgende opleidingen:
  • Campus VLL: 
   • Vrachtwagenchauffeur
   • Heftruck
 • Campus Hageland:
  • Tandartsassistent
  • Apothekersassistent
 • Campus VSPW:
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg
  • Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang
  • Zorgkundige
  • Begeleider-animator voor bejaarden
  • Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting 
 • Campus VTI:
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg
  • Zorgkundige
 • Campus TIKB:
  • Koeltechnieker
  • Lassen (B2B)
 • Campus Hasp-O:
  • Koeling & warmte (CERGA)

De betrokken cursisten mogen specifieke informatie verwachten via hun leerkracht of campusdirectie.
Voor alle andere opleidingen blijft het afstandsonderwijs en online evalueren van toepassing  tot het einde van het schooljaar.

PREVENTIEMAATREGELEN

 • De heropstart zal gebeuren met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.
 • We zetten de belangrijkste maatregelen op een rijtje:
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen bij het betreden van het campusdomein en de school.
  • Handhygiëne is mee bepalend voor de veiligheid. Gebruik water en zeep of alcoholgel om de handen te reinigen.
  • De social distancing blijft vanzelfsprekend essentieel. Bewaar steeds 1,5 meter.
  • Er werden nieuwe afspraken gemaakt met het onderhoudspersoneel en de onderhoudsfirma zodat de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften gerealiseerd worden.
  • Wij vragen met aandrang alle maatregelen te respecteren in het belang van jezelf, je medecursisten en onze medewerkers.

FINANCIËN

 • Als officiële onderwijsinstelling zijn wij gebonden aan de regels die de overheid ons oplegt.Daardoor zijn wij niet in de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming te geven in het betaald inschrijvingsgeld. 
 • Cursisten die een verbruiksvergoeding betaalden voor een kook-, mode- of technische opleiding mogen voor het einde van het schooljaar een terugbetaling verwachten van niet-gerealiseerde kosten.

 ANDERE BELANGRIJKE INFO

 • De overheid heeft een nooddecreet in werking gesteld dat ons centrum- en evaluatiereglement overstijgt. Dit laat toe dat wij omwille van de huidige uitzonderlijke omstandigheden online evaluaties kunnen afnemen.
 • Proclamaties en uitreiking van (deel)certificaten en diploma’s worden uitgesteld naar begin volgend schooljaar. Bij hoogdringendheid kan je steeds contact opnemen met het secretariaat om je getuigschrift vroeger af te halen. 
 • Onze infodag van 27 mei wordt virtueel georganiseerd. Meer info hierover vind je op de homepagina van onze website qrios.be
 • Voorlopig zijn enkel online inschrijvingen mogelijk. Wie wil kan zich ook steeds via mail of telefoon aanmelden voor een nieuwe cursus.

Wij realiseren ons dat je als cursist niet de contactlessen hebt gekregen waarvoor je ingeschreven had. Wij hebben als centrum al het mogelijke gedaan om online lessen te organiseren in de best mogelijke omstandigheden. We zijn ons ervan bewust dat dit niet voor alle opleidingen evident is en dat deelname aan afstandsonderwijs binnen je thuissituatie misschien niet altijd mogelijk is.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele blijken van waardering die we van jullie mochten ontvangen voor de flexibiliteit en inspanningen van onze medewerkers. Wij danken jullie ook voor jullie begrip en massale deelname aan onze afstandslessen. Samen met jullie hopen we dat we deze coronaperiode zo snel mogelijk kunnen afsluiten.

UPDATE 01/05/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week beslist dat scholen van het leerplichtonderwijs (lagere scholen en secundaire scholen) beperkt mogen heropenen vanaf 18 mei. Pas deze week ontvingen wij bijkomende info dat een mogelijke herstart van fysieke contactlessen voor alle opleidingen in het volwassenenonderwijs niet eerder dan dinsdag 2 juni kan gebeuren. Tot dan zetten onze leerkrachten bijgevolg alle lessen in afstandsonderwijs verder. Ook de afspraken rond stage blijven tot die datum ongewijzigd. 

Of - en op welke wijze - we vanaf dinsdag 2 juni met contactonderwijs mogen herstarten, hangt af van een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Het managementteam bekijkt alvast een aantal opties voor een mogelijke heropstart van lessen in contactonderwijs vanaf dinsdag 2 juni. Het spreekt voor zich dat contactonderwijs enkel zal doorgaan als we jullie veiligheid én die van onze personeelsleden kunnen verzekeren. Uiterlijk 17 mei hopen we jullie hierover verdere details te kunnen bezorgen. 

Heb je vragen of bezorgdheden, aarzel niet om telefonisch of digitaal contact op te nemen. Wij blijven aanspreekbaar voor al je vragen en feedback.

 

UPDATE 05/04/2020, 09.00 uur

Beste cursisten

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor jullie begrip, medewerking en volharding in deze moeilijke tijden. Dankjewel ook voor jullie talrijke deelname aan alle online initiatieven van onze leerkrachten, die alle creativiteit aan de dag leggen om ook in deze uitzonderlijke omstandigheden onderwijs te geven.

Vanuit de bezorgdheid om ieders gezondheid en het risico van besmetting, maar ook omwille van de gunstige ervaringen met afstandsonderwijs besliste het managementteam van Qrios om alle contactlessen ten vroegste te herstarten op maandag 4 mei.

Om jullie, cursisten, in deze coronacrisis toch maximale kansen op onderwijs aan te bieden zal daarom vanaf maandag 19 april in alle opleidingen overgegaan worden tot afstandsonderwijs. Jullie zullen een bericht ontvangen van jullie leerkracht met verdere informatie, houd dus zeker de verschillende communicatiemedia in het oog.

Voor onze leraars is de paasvakantie een periode van rust, maar ook een periode van voorbereiding. Zij zullen er alles aan doen om de resterende onderwijstijd onder de huidige moeilijke omstandigheden zo zinvol als mogelijk in te vullen. Tot en met zondag 3 mei zal dat dus gebeuren via afstandsonderwijs. Onze secretariaten blijven intussen bereikbaar via mail en na de paasvakantie ook via telefoon.

Of we op 4 mei herstarten, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Nationale  Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid. Alleszins bereidt Qrios zich momenteel voor op een mogelijke heropstart van de campussen vanaf maandag 4 mei. Je hoort er zo snel als mogelijk meer over.

We rekenen op ieders begrip en medewerking om er samen het beste van te maken.

Zorg goed voor jezelf en je naasten en geniet van een weliswaar andere, maar hopelijk toch mooie paasvakantie.

 

 

UPDATE - 26/03/2020, 10.30 uur

 

 

UPDATE - 25/03/2020, 17 uur

Per opleiding is bepaald of lessen via afstandsonderwijs of contactlessen op een latere datum zullen worden ingehaald. In principe is elke cursist door zijn/haar leerkracht hiervan in kennis gesteld. Als je als cursist niet op de hoogte bent, neem dan gerust even contact op met je leerkracht.

Deelname aan online lessen of inhaallessen is vrijblijvend voor iedereen behalve voor cursisten TKO, cursisten die recht hebben op betaald educatief verlof, werkzoekenden die een contract hebben via de VDAB en inburgeraars die een cursus NT2 volgen. Lessen die online worden georganiseerd, zullen nadien niet meer via contactonderwijs worden ingehaald.

 

 

 

UPDATE - 13/03/2020, 13 uur

Beste cursisten

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vragen we jullie volgende mededelingen aandachtig te lezen:

 1. Wij schorten alle lessen op van zaterdag 14 maart tot en met zondag 5 april. Dit betekent dat er gedurende die periode geen les is op school.
 2. We bekijken momenteel of we lessen eventueel kunnen vervangen door online lessen, opdrachten of inhaallessen.
 3. Check geregeld onze gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool om geïnformeerd te zijn over ons plan van aanpak.
 4. Cursisten die stage lopen, zullen vandaag een bericht ontvangen over het verdere verloop van de stage.
 5. Onze secretariaten zijn maandag 16 maart open van 9 tot 16 uur. Vanaf dinsdag 17 maart kan je op onze website qrios.be lezen hoe je ons tot de paasvakantie kan contacteren.

We zullen onze uiterste best doen om deze uitzonderlijke situatie zo goed mogelijk op te vangen.

 

 

UPDATE - 12/03/2020, 23.30 uur

Lessen vanaf zaterdag opgeschort  

Op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad werd aangekondigd dat de lessen vanaf zaterdag worden opgeschort tot de paasvakantie.

Verdere info volgt zodra beschikbaar.

 

 

UPDATE - 12/03/2020

Omwille van een coronabesmetting van een cursist in campus VLL in Genk hebben we in samenspraak met het centrumbestuur beslist dat de campus in Halmstraat 6 in Genk met onmiddellijke ingang tot en met zondag 15 maart gesloten wordt.

Dit betekent dat alle lessen in campus VLL geschorst worden op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.

Vrijdag 13 maart zullen we een update geven over de lessen volgende week.

Alle andere Qrioscampussen blijven zonder tegenbericht geopend. Daar gaan de lessen dus gewoon door.

 

 

UPDATE - 10/03/2020

Vanaf 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.
De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor de cursisten van Qrios?

1. Gaan de lessen door?

Alle scholen preventief sluiten is medisch nog steeds niet nodig. De komende weken zal het CVO zich echter beperken tot zijn kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Alle buitenschoolse activiteiten op een gesloten locatie waar veel mensen samenkomen (theater, bioscoop, restaurant … ) worden verplicht uitgesteld. Eendaagse uitstappen in open lucht kunnen voorlopig doorgaan.
Wat betreft buitenlandse reizen volgen we momenteel de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken op. Tot nader order worden alle reizen naar Italië uitgesteld.

2. Afwezigheid wegens ziekte  

 • Krijg je koorts, keelpijn, hoofdpijn en begin je te hoesten? Blijf dan thuis en raadpleeg een huisarts. De huisarts kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
 • Heb je een zwakker immuunsysteem (bv. t.g.v. kankerbehandeling, diabetespatiënten, ...), ben je zwanger of heb je een hogere leeftijd, dan kan je best contact opnemen met je behandelende arts om te bespreken of thuisblijven aangewezen is.
 • Moet je op advies van een arts en naar aanleiding van het coronavirus preventief thuis blijven, breng je de school hiervan op de hoogte op het nummer 0489 60 68 89.
 • Word je positief getest op corona, vragen we met aandrang ons hierover te informeren op het nummer 0489 60 68 89 zodat we klasgenoten en leerkracht(en) kunnen aanraden om extra alert te zijn voor ziektesymptomen.
 • Ben je wegens het coronavirus afwezig is, word je door de school geregistreerd als verantwoord afwezig. 

3. Stagiairs

Stages en werkplekleren gaan door. Indien je stageplaats andere maatregelen neemt, breng je stagebegeleider hier dan onmiddellijk van op de hoogte.


4. Preventieve maatregelen

 1. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij cursisten en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen:
 2. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 3. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 5.  Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 6.  Blijf zeker thuis als je ziek bent en contacteer je huisarts.
 7.  Vermijd nauw contact met zieke personen.
 8.  Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 9.  Mondmaskers dragen heeft geen enkele zin.

 

Meer info vind je op de website van de Federale Overheid.
Stel je vraag via info-coronavirus@health.fgov.be of bel 0800 14 68 9.  

 

 

-->