Het antwoord op al je vragen - FAQ

Vragen

 

Antwoorden

 

Gaan de lessen door?

De lessen zijn opgeschort van 14 maart tot 5 april. Dit wil zeggen dat in onze school geen lessen doorgaan in die periode. Lessen kunnen eventueel vervangen worden door online lessen, opdrachten of inhaallessen. Tenzij tegenbericht hervatten we de lessen na de paasvakantie.

Terug naar de vragen...

 

Zijn er vervanglessen?

Lessen kunnen eventueel vervangen worden door online lessen, opdrachten of inhaallessen. Check geregeld de gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool.

Per opleiding is bepaald of lessen via afstandsonderwijs of contactlessen op een latere datum zullen worden ingehaald. In principe is elke cursist door zijn/haar leerkracht hiervan in kennis gesteld. Als je als cursist niet op de hoogte bent, neem dan gerust even contact op met je leerkracht.

Deelname aan online lessen of inhaallessen is vrijblijvend voor iedereen behalve voor cursisten TKO, cursisten die recht hebben op betaald educatief verlof, werkzoekenden die een contract hebben via de VDAB en inburgeraars die een cursus NT2 volgen. Lessen die online worden georganiseerd, zullen nadien niet meer via contactonderwijs worden ingehaald.

 

Terug naar de vragen...

 

Is de school gesloten?

Neen, de school is niet gesloten. De openingsuren worden aangepast; je vindt ze op de website.

We blijven telefonisch bereikbaar via het normale nummer van de campussen.

Terug naar de vragen...

 

Gaan de stages door?

Op basis van de nieuwste ontwikkelingen en in tegenstelling tot wat we eerder meldden, voeren we vanaf maandag 16 maart volgende preventieve maatregel in: alle stagiairs met uitzondering van de zorgsector gaan tot de paasvakantie NIET naar de stageplaats, dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Stages in de zorgsector kunnen gewoon doorgaan, tenzij er een specifiek negatief advies is vanuit de stageplek zelf. Cursisten volgen nauwgezet de preventiemaatregelen die voorgeschreven worden door de stageplek. Kan de stage niet doorgaan, dan verwittig je onmiddellijk je opleidingscoördinator of stagebegeleider. Let op: in deze regeling is kinderopvang niet opgenomen. Voor hen worden dus ook alle stages opgeschort. 

Lessen kunnen eventueel vervangen worden door online lessen, opdrachten of inhaallessen. Check daarom geregeld de gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool.

Wij zullen in de loop van de paasvakantie communiceren welke maatregelen vanaf maandag 20 april van kracht zijn. Tot die datum gaat dus niemand naar de werkplek.

Terug naar de vragen...

 

Gaat duaal leren door?

Op basis van de nieuwste ontwikkelingen en in tegenstelling tot wat we eerder meldden, voeren we vanaf 16 maart volgende preventieve maatregel in: alle cursisten in een duaal traject gaan tot de paasvakantie NIET naar de werkplek, dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

We bekijken momenteel of we lessen eventueel kunnen vervangen door online lessen, opdrachten of inhaallessen. Check daarom geregeld de gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool.

Wij zullen in de loop van de paasvakantie communiceren welke maatregelen vanaf maandag 20 april van kracht zijn. Tot die datum gaat dus niemand naar de werkplek.

Terug naar de vragen...

 

Krijg ik een bericht als ik iets moet doen voor de school?

Ja.  Lessen kunnen vervangen worden door online lessen, opdrachten of inhaallessen. Check geregeld de gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool.

Terug naar de vragen...

 

Wat moet ik doen als ik ziek word?

Indien je online lessen of opdrachten krijgt, verwittig je je leraar.

Terug naar de vragen...

 

Wat moet ik doen als ik positief getest word op corona?

Je mag de school verwittigen op het nummer 0489 60 68 89, maar je bent er niet toe verplicht.

Terug naar de vragen...

 

Wat betekent het schorsen van de lessen voor het inschrijvingsgeld?

Er wordt bij overmacht geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Lessen kunnen vervangen worden door online lessen, opdrachten of inhaallessen. Check geregeld de gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool.

Terug naar de vragen...

 

Kan ik mijn (deel)certificaat nog behalen?

Ja. De leraren zullen tijdstip en vorm van evaluatie aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, indien van toepassing.

 

Terug naar de vragen...

 

Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV)?

1 Het Centrum plant inhaallessen

 • Je blijft volledig in orde voor het VOV.
 • Je blijft volledig in orde voor het BEV als je aan de inhaallessen deelneemt.

 2 Het Centrum organiseert afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen

 • Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. Voor het VOV komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking.

 3 Welke invloed heeft het eventueel uitzonderlijk stopzetten van de lessen op het aantal uren VOV/BEV waarop de cursist recht heeft?

 • Voor het recht op VOV is er een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de cursist niet deel, dan is er geen recht op VOV. Indien het Centrum de module uitzonderlijk toch stopzet nog vooraleer de eindbeoordeling kan plaatsvinden, bewaart de cursist de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van Corona als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen.
 • Voor het BEV worden de uren die al opgenomen waren voor de stopzetting terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen.

 4 Wat zijn de gevolgen als de minimaal verplichte 32 uren les niet gehaald worden?

 • Om recht te hebben op VOV/BEV moet men voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar.
 • Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

 5 Meer informatie of vragen?

 

Terug naar de vragen...

 

What do you do when you're sick? What can you do to prevent infection? What are the measures taken by the government?

What do you do when you're sick?

What can you do to prevent infection?

What are the measures taken by the government?

Find here some answers in ARABIC, CHINESE, FARSIPOLISHSPANISH, TURKISH.

Each document contains the Dutch version on the first page and the translation on the second page.

Terug naar de vragen...

 

Terug naar de vragen...

 

COVID-19-epidemie erkend als beroepsziekte

De heersende COVID-19-epidemie heeft de vraag opgeroepen of de ziekte in bepaalde gevallen als een beroepsziekte kan worden erkend.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt.

Personen die in aanmerking komen, hebben er belang bij een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag is het van groot belang zoveel mogelijk informatie te verschaffen over:

 • de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen;
 • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen);
 • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen; deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd voorgeschreven.

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

 Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure.

 Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds.

 Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt.

Terug naar de vragen...

 

Official measures from March 24 onwards

Below the picture you'll find a translation into several languages.

Looking for a translation? Click here.

 

 

Terug naar de vragen...

-->