Vragen

 

Antwoorden

 

Waar vind ik het centrumreglement van Qrios?

Het centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Je kan het Qrios centrumreglement 2020-2021 hier lezen en/of downloaden.

Tijdelijke coronamaatregelen (schooljaar 2020 - 2021): 

 • Evaluaties in code rood en oranje

Tijdens code rood en oranje mag het cvo slechts een gedeelte van de lessen in contactonderwijs organiseren. De overige lessen zullen via afstandsonderwijs verlopen. Dit betekent dat ook evaluaties op deze manier kunnen afgenomen worden. Heb je hierover nog vragen, kan je terecht bij je leerkracht. 

 • Afwijking verhoogd inschrijvingsgeld bij 4e inschrijving

Voor de berekening van het aantal inschrijvingen voor het verhoogd tarief bij een 4de inschrijving in dezelfde module binnen een termijn van zes opeenvolgende schooljaren wordt geen rekening gehouden met inschrijvingen voor modules die tegelijk voldoen aan volgende voorwaarden:

  • een einddatum hebben tussen 16 maart 2020 en 31 augustus 2020;
  • behoren tot een opleiding van de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en aanvullende algemene vorming of de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren.
 • Afwijking verschuldigd inschrijvingsgeld bij herinschrijving
  Je betaalt éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 als tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • je was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020;
  • het één-derde-moment van de module waarvoor je je eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020;
  • je hebt geen deelcertificaat behaald voor deze module.

Terug naar de vragen...

 

Wat is minimumleeftijd voor volwassenenonderwijs?

Wil je een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs volgen, dan moet je 16 jaar of ouder zijn. Als je ten minste twee jaar secundair onderwijs gevolgd hebt, kan je ook al op de leeftijd van vijftien jaar toegelaten worden. Voorkennis is niet vereist.
 
Wil je de opleiding  Aanvullende Algemene Vorming volgen, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. Voorkennis is niet vereist. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
 
Vanaf 18 jaar moet je bij inschrijving ook bewijzen dat je over de Belgische nationaliteit beschikt of voldoet aan de bepalingen van wettig verblijf. Dit doe je door je rijksregisternummer voor te leggen. Indien je niet beschikt over een rijksregisternummer moet je een document van wettig verblijf kunnen tonen.
 

Terug naar de vragen...

 

Kan ik vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,00 per lesuur

Je kan een volledige vrijstelling krijgen op basis van onderstaande attesten. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

 • je hebt nog geen diploma van het secundair onderwijs behaald en je bent ingeschreven voor een Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren of voor een opleiding in het studiegebied Aanvullende algemene vorming;
 • je bent ingeschreven in de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting;
 • je geniet op het moment van de inschrijving materiële hulp volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of je bent ten laste van iemand in deze categorieën;
 • je verblijft op het moment van de inschrijving als gedetineerde in een van de Belgische straf-inrichtingen;
 • je verblijft op het moment van de inschrijving als geïnterneerde in een psychiatrische instelling;
 • je verblijft als jeugddelinquent in een jeugdinstelling;
 • je verblijft als illegale vluchteling in een gesloten federaal centrum;
 • je hebt een inburgeringscontract ondertekend (en volgt dus een inburgeringstraject) of hebt al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald en wil een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2, en Latijns schrift volgen;
 • je hebt op het moment van de inschrijving nog niet voldaan aan de voltijdse leerplicht;
 • je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk, waaronder o.m. een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met verplichte inschrijving bij de VDAB.
 • je bent ingeschreven als werkzoekende en hebt op het moment van de inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering verworven.
 • je combineert een bijkomende opleiding in het volwassenonderwijs met het statuut van leerling uit de 3e graad van het secundair onderwijs in een centrum DBSO, een centrum voor deeltijdse vorming of een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (dit enkel in het kader van een ondernemerschapsopleiding).

Opgelet! Om rechtsgeldig te zijn als bewijsstuk mag een attest van het OCMW of de VDAB bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer (te verkrijgen op het secretariaat) die jullie allebei ondertekenen.

Alle attesten die recht geven op een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld dienen uiterlijk één maand na de start van de module bij het campussecretariaat binnengebracht te worden.

gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,60 per lesuur

voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, je betaalt € 0,30 per lesuur

Je kan één van volgende attesten voorleggen:

 • Je verwerft een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs (zie punt 4.3); of je bent ten laste van iemand in deze categorieën;
 • Je bent in het bezit van één van de volgende attesten of je bent ten laste van iemand in deze categorieën:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.
  • Je hebt gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd gedurende ten minste 120 lestijden voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.
   • je bent bruggepensioneerd, en je bevindt je in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met verplichte inschrijving bij de VDAB;
   • je bent bruggepensioneerd zonder verplichte inschrijving bij de VDAB en ontvangt een werkloosheidsuitkering.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer (te verkrijgen op het secretariaat) die jullie allebei ondertekenen.

Terug naar de vragen...

 

Heb ik recht op kinderbijslag?

Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor verscheidene modules voor een bepaalde duur in te schrijven.

Dit betekent:

 • voor het secundair volwassenenonderwijs per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen;
 • voor het hoger beroepsonderwijs per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen.

Meer info over kinderbijslag kan je hier vinden.

Terug naar de vragen...

 

Wat zijn Vlaamse opleidingsincentives?

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen, dan zijn er opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid je een duwtje in de rug wil geven als je als werknemer werk en opleiding wil combineren: het Vlaams opleidingsverlof en Opleidingscheques.

 • Vanaf 1 september 2019 heb je als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Je mag afwezig zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het huidige Betaald educatief verlof (BEV).
 • Met opleidingscheques kan je (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Heb je hoogstens een diploma secundair onderwijs, dan kan je arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen volgen die in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof. 

Heb ik voor mijn opleiding recht op Vlaamse opleidingsincentives?

 1. Volgde je in het schooljaar 2018-2019 al een meerjarige opleiding met gebruik van opleidingsincentives én is deze opleiding niet opgenomen in de opleidingsdatabank op vlaanderen.be dan geldt er een overgangsmaatregel. Je kan dan toch nog gebruik maken betaald educatief verlof en opleidingschequeqs op voorwaarde dat je:

  • opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het vervolg van de opleiding, en
  • geen diploma hoger onderwijs hebt.

  Wil je gebruik maken van deze overgangsmaatregel? Vul dit attest in en bezorg het aan je opleidingsverstrekker. 

 2. Voor alle nieuw gestarte opleidingen vanaf 1/9/2019: een opleiding geeft recht op een van de Vlaamse opleidingsincentives als ze effectief geregistreerd is in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’. Klik hier om te kijken of jouw opleiding in aanmerking komt.

Heb je toch nog vragen over de Vlaamse opleidingsincentives, dan kan je steeds terecht bij onze administratieve medewerkers.

 

Terug naar de vragen...

 

Welke premies bestaan er?

KMO-portefeuille

De opleidingen van Qrios komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor KMO’s met een vestiging in het Vlaamse Gewest. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Vzw’s vallen niet onder de definitie en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille. Een subsidieaanvraag voor een opleiding moet ten laatste 14 dagen na de eerste les ingediend zijn via de webapplicatie van de kmo-portefeuille. Alle informatie i.v.m. de voorwaarden en de aanvraag vind je op de website KMO-portefeuille.

Premies van sectorfondsen

Een sectorfonds is een fonds dat tot doel heeft het belang van een bedrijfstak te behartigen. Elke sector stemt overeen met één of meer paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en). Een aantal sectorfondsen geven premies, betalen verplaatsingskosten of vergoeden de kosten voor de opleiding. Meer informatie vind je hier.

Premies Horeca

Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. De voorwaarden staan hier vermeld.

Terug naar de vragen...

 

Kan ik een cursus annuleren?

Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan eventueel de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • het reeds betaalde bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert;
 • het reeds betaalde bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de verplichte toelatingsproef of geen toestemming krijgt van een officiële instantie;
 • enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
 • 2 weken na de start van de opleiding wordt niets meer terugbetaald;
 • kosten (bv. niet-terugzendbare of zichtbaar gebruikte boeken en/of cursussen) die ook door het CVO niet meer terugvorderbaar zijn, worden nooit terugbetaald.

Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd of verzet wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.

Terug naar de vragen...

 

Wat is Tweedekansonderwijs?

Tweedekansonderwijs is jouw kans op succes. Kiezen om opnieuw te gaan studeren is een grote stap en Qrios wil je graag begeleiden op weg naar een mooie toekomst.

Je wil je diploma secundair onderwijs halen?

Het Tweedekansonderwijs bestaat uit twee onderdelen: een beroepsgerichte diplomeerbare opleiding en Aanvullende Algemene Vorming. Om je diploma secundair onderwijs te behalen, moet je beide opleidingen met succes doorlopen.

De duur van de opleiding varieert van 1 tot 3 schooljaren. Dit is afhankelijk van je voorkennis, je persoonlijke mogelijkheden en de gekozen opleiding. Alle cursussen worden modulair georganiseerd zodat je een eigen leertraject kunt uitstippelen, afgestemd op je eigen situatie en behoeften.

Je vindt hier de informatiebrochure van de overheid.

Wie mag les volgen in het Tweedekansonderwijs?

Om deel te nemen aan een opleiding Aanvullende Algemene Vorming, moet je

 • 18 jaar of ouder zijn op het moment dat je je inschrijft;
 • of in je eerste semester ten laatste op 31 december 18 jaar worden.

Voor het volgen van de beroepsgerichte opleiding moet je

 • 16 jaar zijn;
 • of 16 jaar worden in het semester waarin je je inschrijft.

In sommige gevallen kan je studieduurverkorting of vrijstellingen aanvragen. Je brengt daarvoor alle eerder behaalde certificaten en rapporten mee naar je intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of je vrijstellingen kan krijgen en wordt gezocht naar een traject dat bij jou past.

Wat kost het Tweedekansonderwijs?

 • De modules van de Aanvullende Algemene Vorming zijn gratis. Voor handboeken en/of cursusmateriaal betaal je een kleine bijdrage.
 • Voor de beroepsgerichte opleidingen betaal je 1,50 euro per lestijd. Als je je diploma secundair onderwijs behaalt, krijg je dit bedrag volledig terugbetaald. Er zijn ook nog andere kortingsmogelijkheden. Vraag ernaar tijdens je intakegesprek in één van onze campussen.

Tweedekansonderwijs in Qrios

Qrios biedt de opleiding Aanvullende Algemene Vorming in volgende campussen aan: Hasp-O Sint-Truiden, VSPW Hasselt, VLL Genk, de helix Maasmechelen, VTI Leuven/Kessel-Lo, WICO Pelt en viio Tongeren. Voor je beroepsgerichte opleiding kan je in elke Qrioscampus terecht.

Je kan ook je Aanvullende Algemene Vorming in de ene Qrioscampus combineren met je beroepsgerichte opleiding in een andere Qrioscampus.

Meer informatie over het Tweedekansonderwijs in Qrios vind je hier.

Terug naar de vragen...

 

Wat betekenen de richtgraden bij de moderne vreemde talen?

De richtgraden (1 tot 4) bij de moderne vreemde talen verwijzen naar de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen (ERK). Elke module telt 120 lesuren.

De verdeling over de richtgraden is voor de vreemde talen als volgt:

Standaardtraject Grieks, Pools, Russisch, Turks Arabisch, Chinees, Japans
richtgraad 1 240 lesuren richtgraad 1 360 lesuren richtgraad 1 480 lesuren
richtgraad 2 480 lesuren richtgraad 2 480 lesuren richtgraad 2 480 lesuren
richtgraad 3 240 lesuren        
richtgraad 4 240 lesuren        

 

 

Standaardtraject - MODERNE VREEMDE TALEN
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
A2 Waystage Niveau 1.2 120
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 120
Niveau 2.2 120
Niveau 2.3 120
Niveau 2.4 120
Gevorderde kennis B2 Vantage Richtgraad 3 Niveau 3.1 120
Niveau 3.2 120
C1 Effectiveness Richtgraad 4 Niveau 4.1 120
Niveau 4.2 120
TRAJECT - ARABISCH, CHINEES, JAPANS
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough 1 Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
Breakthrough 2 Niveau 1.2 120
A2 Waystage 1 Niveau 1.3 120
Waystage 2 Niveau 1.4 120
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 120
Niveau 2.2 120
Niveau 2.3 120
Niveau 2.4 120
TRAJECT - GRIEKS, POOLS, RUSSISCH, TURKS
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough 1 Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
Niveau 1.2 120
A2 Waystage 1 Niveau 1.3 120
Waystage 2
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 120
Niveau 2.2 120
Niveau 2.3 120
Niveau 2.4 120

Terug naar de vragen...

 

Privacybeleid

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

VZW Qrios is de beheerder van de website Qrios.be. Bijgevolg is de VZW Qrios de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door Qrios.be verwerkt worden.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.
Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om Qrios.be te laten functioneren;

 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van Qrios.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie, inschrijvingen of je verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel:

de vlotte behandeling van jouw vraag of reactie

Persoonsgegevens:

Naam, e-mailadres en Telefoon/GSM

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

Via het invullen van ons contactformulier

Categorie ontvangers:

VZW Qrios

               

Doel:

de vlotte behandeling van jouw inschrijving

Persoonsgegevens:

Naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats, geboorteland, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, straat, huisnummer gemeente, land, e-mailadres, telefoon/GSM, sociaal statuut, opleidingsniveau en educatief verlof.

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

Via het invullen van ons contactformulier

Categorie ontvangers:

VZW Qrios

 

Ons cookiebeleid

Qrios.be  maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

 • cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;
 • cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: Google Analytics en Facebook-pixel

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor dan een mail naar: Privacy@Qrios.be.

Terug naar de vragen...

 

Wat betekenen de richtgraden bij Nederlands voor anderstaligen (NT2)?

De richtgraden (1 tot 4) bij de talen verwijzen naar de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen (ERK).

Je dient voor Nederlands voor anderstaligen richtgraad 1 in zijn geheel te doorlopen; vanaf richtgraad 2 kan je kiezen voor drie verschillende trajecten: mondeling (M), schriftelijk (S) of gecombineerd (mondeling én schriftelijk).

Standaardtraject - Nederlands voor anderstaligen
 ERKCentra Volwassenenonderwijs (CVO)Aantal lesuren
nummernaam
Elementaire kennis A1 Breakthrough Richtgraad 1 Niveau 1.1 120
A2 Waystage Niveau 1.2 S 60 M 60
Praktische kennis B1 Threshold Richtgraad 2 Niveau 2.1 S 60 M 60
Niveau 2.2 S 60 M 60
Niveau 2.3 S 60 M 60
Niveau 2.4 S 60 M 60
Gevorderde kennis B2 Vantage Richtgraad 3 Niveau 3.1 M 120
Niveau 3.2 S 120
C1 Effectiveness Richtgraad 4 Niveau 4.1 M 120
Niveau 4.2 S 120

Terug naar de vragen...

 

Wat zijn vrijstellingsproeven bij Qrios?

Heb je al voorkennis van één of meerdere modules, maar kan je dit niet bewijzen met een attest?

Leg dan een niveautest of vrijstellingsproef af.

Taalopleidingen

Voor de taalopleidingen testen we via een niveautest je kennis van de taal en verwijzen we je door naar het juiste niveau.

Je kan vrijblijvend je taalniveau testen via deze link. Het resultaat van deze test is slechts een indicatie, enkel het resultaat van de niveautest van de campus is bindend.

Je kan je taalniveau testen op de opendeurdagen of infomomenten van de campus. Indien dat niet lukt voor jou, kan je altijd een afspraak maken via één van onze secretariaten. 

Andere opleidingen

Voor alle andere opleidingen kan je - mits de nodige voorkennis - intappen in een hoger niveau. Een vrijstellingsproef is dan noodzakelijk. Je verneemt er meer over in onze secretariaten.

Tweedekansonderwijs

Voor de meeste modules van Aanvullende Algemene Vorming kan je vrijstellingen bekomen. Deze vrijstellingen zijn mogelijk op basis van 

 • de beroepsopleiding die je volgt; 
 • je vooropleiding; 
 • deelname aan vrijstellingsproeven; 
 • elders verworven competenties.

Hier vind je alle informatie over het Tweedekansonderwijs. 

Terug naar de vragen...

 

Wat als ik niet kan aanmelden in Ms Teams?

Ontdek hier welk probleem je precies ondervindt en hoe je dit kan oplossen.

 

Terug naar de vragen...